సాంకేతిక మద్దతు

సాంకేతిక బలం

టెక్-01
టెక్-02
టెక్-03
టెక్-05
టెక్-07
టెక్-08
టెక్-09
టెక్-10

R & D సామర్థ్యాలు

rd-01
rd-02
rd-03
rd-04
నాణ్యత-03